khăn giấy有23翻译在11 种语言中
跳到 翻译

khăn giấy的翻译

VI ES 西班牙语 1个翻译
  • tejido (n) [sheet of absorbent paper] {m}
VI FR 法语 1个翻译
VI PT 葡萄牙语 1个翻译
VI NL 荷兰语 1个翻译
VI SV 瑞典语 1个翻译
VI DE 德语 1个翻译
VI DA 丹麦语 1个翻译
VI HU 匈牙利语 1个翻译
VI RU 俄语 1个翻译
VI SL 斯洛文尼亚语 1个翻译
  • robec (n) [sheet of absorbent paper]
  • robček (n) [sheet of absorbent paper] {m}
VI JA 日本 1个翻译